วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า(ระดับ๕)
     เมื่อวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นายวิศิษฐ์ อนันวรปัญญา นายอำเภอนาหว้า เป็นประธาน และนายคำพล  พิมเสน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า (โครงการระดับ๕) ที่ได้รับงบปรมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ๔ ด้าน คือ
     ๑.งบบริหารจัดการโครงการ/ติดตามประเมินผล
     ๒.กิจกรรมใน ๖ องค์ประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
     ๓.กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของชุมชน เช่น บรรจุภัณฑ์ ป้ายผลิตภัณฑ์ฯลฯ
     ๔.กิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางวฒนธรรมของจังหวัด
          โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้าเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมdki

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น