วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์การเรียนรู้ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางัว

          ชื่่อหน่วยงาน  ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางัว ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ตั้งบ้านเลขที่..๙๐/๒หมู่ที่.๒.ตําบลนางัว อําเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนมหมาย  ตั้งเมื่อ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๖
         ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมอาชีพใหเกษตรกร หลังฤดูกาลทำนา มีการปลูกต้นหม่อน และสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไหมให้แก่สมาชิก โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ส่งผลผลิตสู่กลุ่มทอผ้ากลุ่มต่างๆในพื้นที่อำเภอนาหว้าและใกล้เคียงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น