วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า

สถานที่ตั้ง วัดธาตุประสิทธิ์ ๑๘๗ หมู่ที่๔ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม     
          โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบวาระแห่งชาติ               การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมพลังทุกหน่วยงานในการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนสู่สังคม       เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) รวมทั้งสนับสนุนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เน้น ในการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัย อย่างต่อเนื่องโดย ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป รวมถึง การนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม  และนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชน  ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ
          โดยมีองค์ประกอบ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านคลังสมอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมอาชีพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๓) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๔) ลานวัฒนธรรม ๕) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ๖) สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน