วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

นายทองคำ  สุนทร  รักษาการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และนายปราโมทย์  ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม ออกเยี่ยมติดตามประเมินผล การจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอนาหว้า  และที่วัดศรีสว่าง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๕