วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง

โครงการฝึกอบรม การทำอาหารพื้นเมือง
          โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง แก่เด็กและเยาวชน ใตโครงการแผนปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ประจำปี ๒๕๕๕
โดยมีนายปราโมทย์  ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้ไปเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่๕ ตำบลนาหว้า ที่ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรในการอบรมwww.google.co.th

โครงการฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชน

ฝึกอบรมทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยวชน


               โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนาหว้า ตามแผนปฎิบัติงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการและให้กำลังใจแก่กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ที่ทำหน้าที่ในการฝึกอบรม


หลวงปู่คำแก้ว ฐิตเปโต เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า พร้อมด้วยนายปราโมทย์  ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมการอ่านหนังสือธรรมะ ตามโครงการ รักอ่าน รักเขียน เขียนธรรมะ เนื่องในวันภาษาไทย ปี ๒๕๕๕ ที่สถานวิทยุชมชนฝึกฝนตนเอง ตำบเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวดนครพนม ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ธรรมประทีปแก้วนำชัย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประทีปแก้วนำชัย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนฝึกฝนตนเอง คลื่น ๑๐๓ MHz ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดนครพนม ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจ เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา กว่า ๑๐๐ ทีมๆละ๔คน ผู้เข้าร่วมโครงการ รักอ่าน รักเขียน เรียนธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า เริ่มอ่านออกอากาศและคัดลายมือ ในวันที่๒๙กรกฏาคม๒๕๕๕ ถึงวันที่๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างช่วงเวลา ๐๘.๐๐น.เป็นต้นไป