วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า(ระดับ๕)
     เมื่อวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นายวิศิษฐ์ อนันวรปัญญา นายอำเภอนาหว้า เป็นประธาน และนายคำพล  พิมเสน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า (โครงการระดับ๕) ที่ได้รับงบปรมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ๔ ด้าน คือ
     ๑.งบบริหารจัดการโครงการ/ติดตามประเมินผล
     ๒.กิจกรรมใน ๖ องค์ประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
     ๓.กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของชุมชน เช่น บรรจุภัณฑ์ ป้ายผลิตภัณฑ์ฯลฯ
     ๔.กิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางวฒนธรรมของจังหวัด
          โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้าเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม







dki

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์เฉลิมราช : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน" ๔ ภาค  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๒๐ จังหวัด จำนวน ๑๒๐ คน) ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนโครงการศูนย์เฉลิมราช,ผู้แทนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม,ผู้แทนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และนักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน


วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ ๒๐  เมษายน ๒๕๕๕ นายอนุกูล   ตังคณานุกุลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะข้าราชการในระดับจังหวัด ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านอูนยางคำ  ตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม






การแข่งขันเรือยาว ศึกนาวาสวรรค์ 




 เมื่่อวันที่๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายเขมชาติ  เทพไชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งเรือ ศึกนาวาสวรรค์ ที่ บ้านหนองดุด อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม บรรยายกาศเต็มไปด้วนความม่วนซื่น ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

suriya2555