วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ที่นครนายก


      ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครพนายก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารวัฒนธรรมเฉลิมราช กลุ่มนำร่องและกลุ่มดี กลุ่มปานกลาง และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับ ๔-๕ ที่สมัครเป็นเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ปี ๒๕๕๖( โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมชนตำบลนาหว้า อยู่กลุ่มสมัครใหม่นี้แหละ) จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน
       การประชุมอันมีเนื้อหาที่เข้มข้น มีการจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ในช่วง ๕ วันที่นครนายก ทำให้เกิดความรู้สึกในภาพรวมว่า ศูนย์หลายๆแห่งทั่วประเทศจะก้าวไปที่ละขั้นตอนไม่พร้อมเพรียงกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม การได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ได้สร้างภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในแต่ละศูนย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรม โดยมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นต้นแบบ ขอบคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่ทำให้ศูนย์สมัครใหม่ได้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์ที่สมัครใหม่ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นสืบไปวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ชุดใหม่ ตามเงื่อนไข กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ โดนมีท่านวิศิษฐ์ อนันวรปัญญา นาอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนม เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง ได้นายบุญธรรม  สิทธิ  อดีตปลัดอาวุโสอำเภอนาหว้า เป็นประธานสภาวัฒนธรรมคนใหม่