วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับประทานพระบรมสารีริกธาตุ


วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงวันฒนธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ หอประชุมใหญ่กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดประจำของเจ้าคณะอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวสวิหา เขตพระนคร 
ในการนี้ นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติการประจำที่อำเภอทุกแห่งเข้าร่วม จำนวน ๑๒ คน/อำเภอ