วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดทั่วประเทศ จัดการสอนหรืออบรม ด้านศีลธรรมคุณธรรม หรือจัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน อันจะเป็ยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนไทยด้วยมิติศาสนา และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่จะนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น